• 1.png
  • 1a.jpg
  • 2.png
  • 2a.jpg
  • 3.png
  • 3a.jpg
  • 4.png
  • 4a.jpg
  • 5.png
  • 5a.jpg

REGULAMIN 3. PÓŁMARATONU SZPOT SWARZĘDZ


I. Cel imprezy
1. Promocja aktywnego stylu życia
2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji

II. Organizator
Organizatorami imprezy „3. Półmaraton Szpot Swarzędz” jest:
Szpot Sp. z o.o., 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191,
(Szpot)

Oficjalna strona biegu: www.biegi.szpot.pl
E-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 9 września 2018 r. ulicami miasta i gminy Swarzędz.
Start o godzinie.10.00
Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 9.45.
2. Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
- zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 100 (STREFA ELITY),
- za nimi pozostali zawodnicy według wydzielonych stref
3. Długość trasy: 21,097 km – trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki..
4. Trasa oznakowana co 1 km.
5. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy w numerze startowym).
6. Na trasie będą znajdować się punkty odżywcze.
7. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego . Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13.00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec Biegu".
8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu, nie będą sklasyfikowani.

IV. Uczestnictwo
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 9 września 2018 roku ukończą 18 lat.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dn. 8-9.09.2018 r. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do Biegu.
2. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
3. Szatnie znajdują się w pobliżu mety biegu (Obiekty sportowe przy jeziorze Swarzędzkim). Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 9.30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
5. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB oraz niniejszy Regulamin.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu
7. Udział w Biegu osób niepełnosprawnych. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, obowiązuje je również limit czasowy 3 godziny. Organizator nie dopuszcza udziału osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestników niepełnosprawnych.
8.Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że naruszył lub narusza zasady organizacji Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

V. Klasyfikacje
1. Klasyfikacja
a) generalna – kobiet, mężczyzn,
b) wiekowa kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat; kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia,
c) Kategoria: Najlepszy Wielkopolanin, Najlepsza Wielkopolanka,
d) Kategoria: Najlepszy Mieszkaniec Swarzędza, Najlepsza Mieszkanka Swarzędza.
2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu (do pobrania)
3. Zawodnicy liczeni są według czasu netto poza pierwszą 50 zawodników na mecie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.

VI. Zgłoszenia
1. Biuro Zawodów mieści w obiekcie sportowym przy jeziorze Swarzędzkim i będzie czynne w sobotę 8 września 2018 r. w godzinach od 13.00 do 20.00, w dniu zawodów od godziny 7.30 do 9.30.
2. Opłata startowa wynosi 60 zł.
3. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
4. Organizator ustala limit biegaczy na 1 500 osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
6. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Biegu.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 9 września 2018 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę lub przeniesienia jej na kolejną edycję biegu (2019). Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł w dniach do 1.09.2018 za pośrednictwem panelu zawodnika
8. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym najpóźniej do 3 dni od dokonania rejestracji.
9. Elektroniczne zgłoszenia zostaną zamknięte dnia 1 września 2018 r. lub po osiągnięciu limitu biegaczy ustalonego przez Organizatora. Po upływie tego terminu.
10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
11. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów , w obiekcie sportowym przy jeziorze Swarzędzkim , w godzinach:
- 8.09.2018 r. w godz. 13.00 – 20.00 (sobota)
- 9.09.2018 r. w godz. 7.30 – 9.30 (niedziela)
12.Nie pobiera się kaucji za chipy.

VII. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-VI) – nagrody pieniężne oraz puchary.
2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za zajęcie miejsca I – III nagrody pieniężne, a za IV-VI nagrody rzeczowe.
3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 3 godzin otrzymają medal.
5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacone w dniu zawodów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród zwycięzców i losowo wybranych zawodników.
8. W kategorii generalnej mężczyzn (zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych)

1. miejsce: 1200 zł
2. miejsce: 900 zł
3. miejsce: 600 zł
4. miejsce: 500 zł
5. miejsce: 400 zł
6. miejsce: 300 zł

9. W kategorii generalnej kobiet (zawodniczki nagrodzone w kategorii generalnej nie są nagradzane w kategoriach wiekowych)

1. miejsce: 1200 zł
2. miejsce: 900 zł
3. miejsce: 600 zł
4. miejsce: 500 zł
5. miejsce: 400 zł
6. miejsce: 300 zł

10. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

1. miejsce 200 zł
2. miejsce 150 zł
3. miejsce 100 zł
4-6 miejsce nagrody rzeczowe

11. Kategoria: najlepsza mieszkanka Swarzędza: puchar, nagroda rzeczowa.
12. Kategoria: najlepszy mieszkaniec Swarzędza: puchar, nagroda rzeczowa.
13. Kategoria: Najlepsza Wielkopolanka, Najlepszy Wielkopolanin – puchary

VIII. Noclegi
1. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z 8.09.2018 r. na 9.09.2018 r. na terenie Pływalni „Wodny Raj”, ul. Kosynierów 1, Swarzędz wszystkim chętnym zawodnikom, którzy zgłoszą najpóźniej do dnia 1.09.2018 r. mailowo (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) chęć do skorzystania z noclegu.
Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejnośc zgłoszeń.
2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 8.09.2018 r. za okazaniem numeru startowego.

IX. Finansowanie
1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:
- numer startowy z chipem + agrafki
- medal
- katalog imprezy
- napoje na trasie
- napój na mecie
- posiłek po biegu

3. Wystawianie faktur za udział w Biegu możliwe będzie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

X. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
2. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 30 minut po zakończenia biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
4. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe wraz z chipem przymocowane do koszulek sportowych na wysokości klatki piersiowej
6. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie, jak również zgody na przetwarzanie danych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Podpisanie ww. oświadczeń będzie wymagane do odbioru pakietu startowego.
7. Pakiet startowy może odebrać tylko zgłoszony i opłacony zawodnik bądź też osoba przez niego upoważniona pod warunkiem, że przy odbiorze będzie posiadała wypełnioną i czytelnie podpisane przez zawodnika upoważnienie i oświadczenia. Wzór upoważnienia i oświadczenia do pobrania na stronie biegu.
8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z powodu siły wyższej koszty opłaty startowej nie będą zwracane.
9. Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.