• 1.png
 • 1a.jpg
 • 2.png
 • 2a.jpg
 • 3.png
 • 3a.jpg
 • 4.png
 • 4a.jpg
 • 5.png
 • 5a.jpg


 

Regulamin Konkursu „Hasło promujące Biegu Rodzinnego”

 

 Par. 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu „Hasło promujące Bieg Rodzinny”, zwanego dalej „Konkursem”, związanego z imprezą sportową „III Półmaraton Szpot Swarzędz”, zwaną dalej „Półmaratonem”
 2. Konkurs organizowany jest przez spółkę Ewa Szpot sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 174 w Swarzędzu – Jasinie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088107 oraz spółkę Szpot Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 191 w Swarzędzu – Jasinie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000105156, zwanymi dalej „Organizatorem konkursu”.

 Par. 2

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie prawidłowo zgłoszeni uczestnicy Półmaratonu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora, przy czym za członków rodziny uznaje się małżonka, rodzeństwo, wstępnych oraz zstępnych w linii prostej, powinowatych w tej samej linii i stopniu.

 Par. 3

 1. Kupon uprawniający do uczestnictwa w Konkursie wydawany jest wraz z pakietem startowym uprawniającym do udziału w Półmaratonie.
 2. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden kupon uprawniający do udziału w Konkursie.
 3. Prawidłowo wypełniony kupon konkursowy tj. uzupełniony o wszystkie dane wskazane przez organizatora Konkursu, w tym hasło reklamowe należy wrzucić dnia 8 września 2018 r. w godzinach 13:00 – 20:00 oraz w dniu 9 września 2018 w godzinach od 7:30 do 9:30 do urny wystawionej w Biurze Zawodów (namiot przy Pływalni „Wodny Raj”, ul. Kosynierów 1, Swarzędz (62-020).
 4. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko takie hasło reklamowe, do którego przysługują jemu wyłączne majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie.
 5. Komisja ma prawo weryfikowania, czy kupony oraz uczestnicy spełniają wymagane kryteria oraz pominąć kupon zgłoszony niezgodny z niniejszym Regulaminem.

 Par. 4

 1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu jest skuter marki Romet.
 2. Zwycięzcą Konkursu będzie uczestnik, którego hasło reklamowe zostanie uznane za najlepsze.
 3. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokonuje Komisja powołana przez Organizatora.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 9 września 2018 roku. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o jego wynikach podczas eventu „III Półmaraton Szpot Swarzędz”. Nie trzeba być obecnym podczas ogłoszenia wyniku konkursu.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Organizatorem w siedzibie firmy Ewa Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 174 w Swarzędzu – Jasinie jednak nie później niż do 30 września 2018 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku nieodebrania nagród przez laureatów w uzgodnionym terminie pozostają one własnością Organizatora.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.
 7. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do hasła reklamowego na rzecz Organizatora w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o wyłącznym przysługiwaniu jemu majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do zwycięskiego hasła reklamowego, na podstawie umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. W przypadku niedopełnienia obowiązków wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu przez Zwycięzcę Organizator ma prawo unieważnić Konkurs i odmówić wydania nagrody opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Par. 5

 1. Konkurs może być w każdej chwili odwołany przez Organizatora, bez podania przyczyny.
 2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wypełnienie kuponu oraz wrzucenie go do urny, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu oznacza akceptację wszystkich jego postanowień

Załącznik

Umowa o nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich

 

Zawarta dnia…………………w…………………

 

Pomiędzy:

 1. Ewa Szpot sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej w Swarzędz-Jasin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088107, reprezentowaną przez Prezes Zarządu Panią Ewę Szpot-Marciniak oraz Szpot Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 191 w Swarzędzu-Jasinie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000105156 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Ireneusza Szpot

Zwanych dalej „Nabywcą”

 

oraz

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zamieszkały:

PESEL:

Zwanym dalej „Zbywcą”

 

 

O treści następującej:

 

Par. 1

 

 1. Strony zgodnie oświadczają, iż Zbywca został ogłoszony Zwycięzcą konkursu organizowanego przez Nabywcę, na podstawie Regulaminu Konkursu „Hasło promujące Bieg Rodzinny”
 2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa zawarta zostaje w związku z treścią i w wykonaniu par 4 ust 7 Regulaminu Konkursu „Hasło promujące Bieg Rodzinny”

 

Par. 2

       Zbywca oświadcza i gwarantuje, że wyłącznie jemu przysługują majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do zwycięskiego hasła reklamowego tj.:     
       „……………………………………………………………………………………………………………………………………………”

              

            Par. 3

 1. Zbywca przenosi nieodpłatnie na Nabywcę majątkowe prawa autorskie do hasła reklamowego: „……………………………………………………………………………………………………………………..”
 2. Przeniesienie praw autorskich umożliwia Nabywcy wykorzystywanie hasła reklamowego na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
 3. W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową:
 4. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 5. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

     Oraz mogących powstać w przyszłości (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu), a także wykonywanie praw zależnych.

Par. 4

      Zbywca zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką Nabywca może ponieść wskutek roszczeń osób trzecich kierowanych do niego w związku z prawami autorskimi do wskazanego paragrafu          niniejszej Umowy w hasła reklamowego.

Par. 5

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
 2. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………                          ………………………………………………………                   
          Zbywca                                                                                Nabywca